Τα έργα του Αγίου Πνεύματος

«Αλλά, αν εγώ βγάζω τα δαιμόνια διαμέσου του Πνεύματος του Θεού, έφτασε επομένως σε σας η βασιλεία του Θεού.

 

Το Άγιο Πνεύμα, ως ένα από τα τρία πρόσωπα της Θεότητας αναφέρεται στην «πρώτη σελίδα» της Αγίας Γραφής (Γένεση 1:2) στην «τελευταία» (Αποκάλυψη 22:17) αλλά και με πλήθος αναφορών ιδιαίτερα για το έργο και τη συμμετοχή Του στο σχέδιο του Θεού σε όλη την υπόλοιπη Γραφή. Παραδείγματα του έργου του Αγίου Πνεύματος, είναι…

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ Το Άγιο Πνεύμα βλέπουμε να έχει ενεργό ρόλο ήδη από την αρχή της δημιουργίας. Διαβάζουμε, «Και η γη ήταν άμορφη και έρημη και σκοτάδι υπήρχε επάνω στο πρόσωπο της αβύσσου. Και Πνεύμα Θεού φερόταν επάνω στην επιφάνεια των νερών» (Γένεση 1:2) και «Με το πνεύμα του κόσμησε τους ουρανούς» (Ιώβ 26:13) και, «στέλνεις το πνεύμα σου, κτίζονται, και ανανεώνεις το πρόσωπο της γης» (Ψαλμοί 104:30, 33:6).

ΘΕΙΑ ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ/ΕΜΠΝΕΥΣΗ Διαβάζουμε ότι το Άγιο Πνεύμα αποκαλύπτει και εμπνέει στους πιστούς τη νόηση και έκφραση του θελήματος του Θεού. Ο απ. Παύλος γράφει, «Σε μας, όμως, ο Θεός τα αποκάλυψε διαμέσου του Πνεύματός του δεδομένου ότι, το Πνεύμα ερευνάει τα πάντα, και τα βάθη τού Θεού» (Α' Κορινθίους 2:10). Διαβάζουμε ακόμη, «Ολόκληρη η γραφή είναι θεόπνευστη…» (Β' Τιμόθεο 3:16) και, «…οδηγούμενοι από το Άγιο Πνεύμα, μίλησαν οι άγιοι άνθρωποι του Θεού» (Β' Πέτρου 1:21). Ακόμη και ο Φαραώ παραδέχτηκε ότι οι αποκαλύψεις του Ιωσήφ, μόνο από το Πνεύμα του Θεού θα μπορούσαν να έχουν προέλθει (Γένεση 41:38).

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Το Άγιο Πνεύμα έχει κεντρικό ρόλο στην αναγέννηση που πιστού και το ξεκίνημα της νέας (αιώνιας) ζωής του καθώς διαβάζουμε, «Αποκρίθηκε ο Ιησούς: Σε διαβεβαιώνω απόλυτα, αν κάποιος δεν γεννηθεί από νερό και Πνεύμα, δεν μπορεί να μπει μέσα στη βασιλεία τού Θεού» (Ιωάννης 3:5).

ΙΚΕΣΙΑ Το Άγιο Πνεύμα του Θεού αναλαμβάνει «μεσολαβητικό» ρόλο στην προσευχή του πιστού εκφράζοντας με ακρίβεια τις πραγματικές/ζωτικές πνευματικές ανάγκες του με τρόπο ευάρεστο στο Θεό: «το Πνεύμα συμβοηθάει στις ασθένειές μας επειδή, το τι να προσευχηθούμε, καθώς πρέπει, δεν ξέρουμε, αλλά το ίδιο το Πνεύμα ικετεύει για χάρη μας με στεναγμούς αλάλητους» (Ρωμαίους 8:26).

ΑΓΙΑΣΜΟΣ Ο σημαντικός ρόλος του Αγίου Πνεύματος στον αγιασμό του πιστού είναι ξεκάθαρος μέσα στη Γραφή: «Και μερικοί υπήρξατε τέτοιοι αλλά λουστήκατε, αλλά αγιαστήκατε, αλλά δικαιωθήκατε, στο όνομα του Κυρίου Ιησού, και με το Πνεύμα τού Θεού μας» (Α' Κορινθίους 6:11) και, «ο Θεός σάς έκλεξε εξαρχής προς σωτηρίαν διαμέσου τού αγιασμού τού Πνεύματος» (Β' Θεσσαλονικείς 2:13) και, «Επειδή, κι αυτός που αγιάζει κι αυτοί που αγιάζονται είναι όλοι από έναν» (Εβραίους 2:11).

ΕΛΕΓΧΟΣ Ένα από τα έργα του Αγίου Πνεύματος είναι και η προσπάθεια αφύπνισης ενός κόσμου που ζει αδιαφορώντας για το θέλημα του Θεού, μέσα από τον έλεγχο των πρακτικών του: «Και όταν έρθει εκείνος, θα ελέγξει τον κόσμο για αμαρτία, και για δικαιοσύνη, και για κρίση» (Ιωάννης 16:8).

ΠΑΡΗΓΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ Το Άγιο Πνεύμα παρηγορεί, ενδυναμώνει, προτρέπει και παρακινεί τους πιστούς στο Πνευματικό τους περπάτημα. Διαβάζουμε, «Οι μεν εκκλησίες… πληθύνονταν με την παρηγορία του Αγίου Πνεύματος» (Πράξεις 9:31). Ο Ιησούς έλεγε στους μαθητές Του για το Άγιο Πνεύμα, «Και εγώ θα παρακαλέσω τον Πατέρα, και θα σας δώσει έναν άλλον Παράκλητο, για να μένει μαζί σας στον αιώνα… εκείνος θα σας τα διδάξει όλα, και θα σας υπενθυμίσει όλα όσα είπα προς εσάς… εκείνος θα δώσει μαρτυρία για μένα… σας συμφέρει να αναχωρήσω εγώ επειδή… αφού αναχωρήσω, θα τον στείλω σε σας» (Ιωάννης 14:16,26, 15:26, 16:7).

ΔΙΑΝΟΜΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΩΝ Το Άγιο Πνεύμα δίνει τα χαρίσματα στους πιστούς για την οικοδομή της εκκλησίας: «Υπάρχουν διαιρέσεις χαρισμάτων, το Πνεύμα όμως είναι το ίδιο… Σε κάθε έναν, όμως, δίνεται η φανέρωση του Πνεύματος προς το συμφέρον… και όλα αυτά τα ενεργεί το ένα και το ίδιο Πνεύμα, που διανέμει, ξεχωριστά σε κάθε έναν, όπως αυτό θέλει» (Α' Κορινθίους 12:4,7,11).

ΑΝΑΣΤΑΣΗ Το Άγιο Πνεύμα θα αναλάβει την εκπλήρωση της μεγάλης προσδοκίας των Χριστιανών (βλ. πχ., Α' Κορινθίους 15:45-55) για ανάσταση των σωμάτων τους. Διαβάζουμε «Και αν το Πνεύμα εκείνου, που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, κατοικεί μέσα σας, αυτός που ανέστησε τον Ιησού από τους νεκρούς, θα ζωοποιήσει και τα θνητά σας σώματα, διαμέσου του Πνεύματός του, που κατοικεί μέσα σας» (Ρωμαίους 8:11).